Antimobbestrategi

Mobning
Definition af mobning: 

Mobning er, når en eller flere med vilje, systematisk og gennem længere tid driller, truer, slår og/eller tvinger nogen til at gøre noget, eller holder nogen bevidst udenfor. Mobning er også, hvis nogen systematisk overskrider andres grænser verbalt og fortsætter med dette, selvom vedkommende bliver bedt om at stoppe.

Skolen accepterer ikke mobning, herunder ikke sexistiske, racistiske og lignende adfærd på skolen. 

Mobning modarbejder i alle dens former skolens pædagogiske grundlag, der sigter på et  trygt socialt miljø, som er grundlag for al sund læring . Alle på skolen skal kunne opleve et fællesskab, der beskytter dem for både mobning og andre former for krænkelser. 

Konstaterer vi fra skolens side, at sådanne forhold eller handlinger finder sted, vil vi naturligvis kontakte alle parter. 

Det er vigtigt at fremhæve, at der er forskel på mobning, drilleri og konflikter.
Ikke alle negative handlinger er mobning. Drilleri er ikke i sig selv mobning, det kommer an på, ‘hvad der drilles med’, og hvordan den udsatte person selv opfatter det. Enkeltstående episoder med ubehagelige oplevelser som verbale eller fysiske angreb er ikke identisk med mobning, men tages de enkelte episoder ikke alvorligt, kan det udvikle sig til mobning. Vi arbejder løbende med trivsel for at undgå mobning.

Således arbejder vi med trivsel og med at undgå mobning

Generelt arbejdes der i kollegiet, på en ugentlig basis, med de enkelte elevers udvikling og trivsel. Der orienteres om problemerne og alle lærere arbejder med observationer og pædagogiske løsningsforslag. De aktuelle problemer observeres løbende og forslag bringes i spil til problemet er løst.

Skolen er også bevidst om, at et tæt samarbejde er mellem skolen og forældrene er væsentligt i denne sammenhæng. 

Handleplan
Konstateres der mobning i klassen, skal der udarbejdes en handleplan, som skal overholdes. En handleplan kan indeholde:

  • Samtaler med børnene enkeltvis, for at få nøjere kendskab til, hvad de enkelte børn oplever, og for bedre at kunne hjælpe med at ændre klassekulturen.
  • Konkret plan med en møderække- f.eks forældremøder, individuelle møder.
  • Der lægges op til at alle tager ansvar, og at ingen kommer til at fremstå som ”den ansvarlige”. Vi lægger vægt på et fælles gruppeansvar.
  • Der aftales regler om ændret klassekultur og adfærd.
  • Der aftales, at der løbende følges op på elevens og klassens trivsel og fælles adfærd. Forældrene vil løbende blive informeret om klassens trivsel
  • evt. inddragelse af professionelle konsulenter

Handleplanen skal overholdes. Hvis handleplanen ikke overholdes, og der ikke rettes op på situationen, vil de elever som ikke overholder handleplanen, blive udskrevet af skolen.

7.2 Digital mobning og digitale krænkelser
I skolen er telefonerne slukket og computeren anvendes til undervisning. Det er naturligt, at de unge bevæger sig i mange digitale arenaer. Der er derfor en reel risiko for, at de udsættes for digitale krænkelser.
Skolen har følgende strategi ift. forebyggelse af digital mobning og krænkelser. For at undgå digital mobning har vi fokus på at skabe trygge fællesskaber og samtidigt styrke elevernes digitale dannelse, særligt ift. de etiske dilemmaer, de kan støde på i det digitale rum. Vi gennemfører :

  • forebyggende aktiviteter og samtaler i klasserne
  • oplæg v/ diverse samarbejdspartnere f.eks. ” Red Barnet“, “Center for Digital Dannelse “og Girl talk.
  • undervisning i digital dannelse i faget “it og medier” fra 7.klasse 
Oplæg v/ Girltalk 4.12.2023

Girltalk.dk holder oplæg (efterår 2023)

Handleplan

1. Skolen skal først danne sig et overblik over situationen.

2. Skolen har mulighed for at indhente vejledning og sparring via telefonisk rådgivning v/ København Kommune (SOF)

3. Skolen udarbejde en handleplan. Formålet er at rette op på situationen.

Er der tale om hændelser, som kræver inddragelse af myndigheder, udarbejder skolen underretning, evt. kan andre myndigheder inddrages.

Handleplanen skal overholdes. Hvis handleplanen ikke overholdes, og der ikke rettes op på situationen, vil de elever som ikke overholder handleplanen, blive udskrevet af skolen.

Der er formelle krav til handleplan
(Kilde: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/april/170428-krav-om-antimobbeindsats-paa-grundskoler-og-ungdomsuddannelser)

Uddannelsesstedernes ledelse skal i konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende inden for en frist på 10 arbejdsdage udarbejde en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt bringes til ophør.

Ledelsen skal endvidere straks træffe de midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at gribe ind over for de konstaterede problemer.

Berørte elever og forældre skal informeres herom.

Du kan kontakte klageinstans hos Dansk Center for Undervisningsmiljø for elever og forældre, hvis du mener at skolen ikke lever op til sine forpligtigelser. ( https://dcum.dk/)