Sorghandleplan

 

Formål:  

Formålet med en sorghandleplan er at hjælpe med en guide for, hvordan vi handler i forskellige sorgsituationer. Det kan være hvis et barn mister en forælder eller oplever kritisk sygdom i familien, eller hvis dødsfald rammer. 

 • Skolens opfordring: I enhver situation gælder, at den som først hører om den opståede situation kontakter skolens ledelse – dette gælder også i ferier. 
 • Krise og belastningsreaktioner opstår ved voldsomme oplevelser og reaktionerne er forskellige. Det er vigtigt, at der tages hensyn til dette. 
 • Ledelsen kontakter familien 
 • Ledelsen kontakter relevant personale. Det tilstræbes (så vidt det er muligt), at der er åbenhed i processen 
 • Ledelsen har sammen med klassens team ansvaret for, at der tages bedst muligt vare på den givne situation og de involverede/berørte. 
 • En person (evt. med særlig tilknytning til barnet/familien) udpeges til at være tovholder for kontakten til hjemmet, og der orienteres gensidigt om praktiske tiltag og ønsker fra den berørte familie. 

———- 

 1. Når en elev dør: Hvem har ansvar for hvad? 

Ledelsen: 

 • Tæt kontakt til familien, afklaring af følgende: 
  Hvad kan skolen hjælpe med? Er der oplysninger der ikke må videregives til skolen/eleverne? Fortæl hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag/de følgende dage. Afklaring af om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet. Indhente oplysninger om begravelsen. Få afklaret om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren og en repræsentant for ledelsen. 
 • Information til medarbejdere. 
  Skolens medarbejdere informeres om dødsfaldet mundtligt hurtigst muligt på læreværelset – evt. kommunikation via intra -på tværs af afdelinger.
 • Information til forældrene 
  Forældrene orienteres. De orienteres også i forhold til hvordan skolen har kommunikeret til eleverne, og hvad der er planlagt.  
 • Information til elever i samarbejde med klasselæreren  
 • Indkaldelse til og afholdelse af en fælles mindestund (en årgang, afdeling eller hele skolen) i samarbejde med familien. 
 • Evt. Psykologhjælp og rådgivning tilbydes til ansatte. 

Flagning på halv

Lærerne 

 • Lærerne går herefter i klasserne og informerer eleverne om, at der er sket et dødsfald, og at der skal være en fælles mindestund. (Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner pga. tætte relationer til børn/søskende i andre klasser) 
 • Spørgsmål afklares og lærere/pædagoger følger eleverne til klasselokalet og bliver hos dem timen ud. 

F.eks :  
Læreren er i lokalet, når de første elever ankommer. Elevens plads kan være markeret på en speciel måde, f.eks. med lys. Man taler grundigt om, hvad der er sket. Man snakker med eleverne om den døde elev. Eleverne skal have lov til at tale om deres følelser og oplevelser.  Opfordring om at lade eleverne lave et materiale om den døde til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier. 

 • Materialer fx bøger, video eller andet inddrages v. behov. 
 • Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. 
 • Det sikres, at elevernes forældre er orienteret inden dagen er slut.   

Der er tale om en proces – klassen skal have lov til at bearbejde det.     

 Hvis dødsfaldet sker i en ferie 

Den der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen. 

Ledelsen sørger for:

 • Kontakt til hjemmet. 
 • Deltagelse i begravelsen. 
 • Skriftlig information til klassens forældre, Sfo, og klassens øvrige lærere. 
 • Skriftlig information, opfølgning til elever. 
 • Der lægges en plan ift. mindestund. 

Mindestund arrangeres den første dag efter ferien. Forløbet i klassen foregår også den første dag efter ferien. 

——————– 

 1. Når en elev mister mor/far eller søskende 

Hjemmet kontakter skolen evt. kontaktlærer og denne informerer ledelsen. Skolelederen kontakter elevens hjem med den hensigt at: 

 • Hjemmet får anledning til at sige, om der er noget, de selv ønsker der skal siges eller gøres  
 • Det aftales med eleven og familien, hvad klassen/skolen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen. 
 • Lærerne informeres. 

I klassen tager lærer stilling til flere overvejelser:   

 • Hvordan skal eleven vende tilbage til klassen? 
 • Hvordan skal kammeraterne forholde sig, når den berørte elev kommer tilbage? Evt. enesamtaler.

Skolen flager ikke. 

———————– 

 1. Når en elev mister andre som står dem nær 

Børn vil også kunne reagere stærkt, hvis mennesker som står dem nær forsvinder/dør. Man kan miste både bedsteforældre, venner etc. 

Vær opmærksom på, at der kan komme sene reaktioner på det skete.
Vær opmærksom på skilsmissebørn.
Læreren viser deltagelse ved at tilbyde bl.a. enesamtaler 

Hjemmet 
Hjemmet kontaktes.  
Det kan være godt for hjemmet at vide, at skolen/SFO prøver at hjælpe deres barn i sorgen. 
Forældrene og eleven selv afgøre, om det er ønskeligt, at der afholdes et klassemøde. 

Skolen flager ikke. 

—— 

 1. Når en ansat dør 

Når en ansat pludselig dør eller dør efter længere tids fravær, følges den del af nedenstående, som passer ind i forhold til afdødes arbejdsområde. 

Ledelsen sørger for den nødvendige kontakt/information til andre medarbejdere, for at komme frem til hvad der skal iværksættes. 

Flagning 

Skolen flager på halv stang på selve dødsdagen (hvis skolen er blevet orienteret af familien om denne
Der flages på halv på begravelsesdagen.  
Er den afdøde en tidligere ansat, flages der kun hvis denne person fortsat har tilknytning til skolen. 

Afdødes familie 

Ledelsen tager kontakt til afdødes familie. 

 • Skolen kontakter familien hurtigst muligt, efter at man har modtaget oplysningen om dødsfaldet. 
 • Sørg for at hjemmet får at vide, hvad skolen foretager sig i anledning af dødsfaldet. 
 • Giv de efterladte mulighed for at komme frem med, hvad de forventer af skolen i denne situation. 

Information til de ansatte 

 • Ledelsen kontakter alle og får samlet de ansatte ved skolen til et møde. 
 • Ledelsen skaber rammen om samværet. 
 • Skolens ansatte har en stund sammen, hvor de mindes den afdøde. 
 • Ledelsen informerer om, hvordan skolen vil forholde sig med hensyn til denne dag, herunder hvilke informationer der skal gives til eleverne. 
 • Alle informationer skal være klare og præcise, for at undgå misforståelser. 
 • Ansatte som rammes af sorgen, og som ikke formår at gennemføre en sædvanlig skoledag, fritages fra dette. 

Information til elever og forældre 

 • Berørte klasser/elever informeres mundtligt og deres forældre skriftligt. 
 • Der vil være særlig opmærksomhed i forhold til reaktioner og behov for at tale om afdøde m.m. 

Når der tales om døden i klasserne inddrager lærere/pædagoger relevant materiale, hvor der tages hensyn til behov og elevernes alder fx: 

 • Materiale fra Kræftens Bekæmpelse 
 • Sang- og salmebøger 
 • Skønlitterære bøger for børn og unge om sorg. 
 • Faglitteratur om døden, andre trosretninger m.m. 
 • Oplæsningsbøger