Evaluering

Evaluering på Waldorfskolen i København S/I

1. Tilsyn og den lovpligtige evaluering
Waldorf Skolen i København har tilknyttet ekstern tilsynsførende, som fører tilsyn med undervisningens kvalitet. Den tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau står mål med undervisningen i folkeskolen.

Skolens tilsynsførende er Viggo Nørgaard Nielsen, og  kan kontaktes via  e-mail: viggon1@hotmail.com  Den aktuelle tilsynsrapport kan læses her.

2. Evaluering
De frie skoler skal både evaluere elevernes udbytte af undervisningen samt sikre intern selvevaluering af skolens samlede undervisning.

2.1 Evaluering af elevererens udbytte af undervisningen
Eleverne evalueres forskelligt i underskole og mellemskole.
På alle klassetrin undervises der periodevist i et fag i 4 – 5 uger i 2 sammenhængende timer hver morgen. Disse timer kaldes hovedfag.
Hovedfag er, i de mindste 3 klasser, dansk, regning og hjemstavnslære.
Fra 3. klasse tilføjes faget historie.Fra 4. og 5. klasse udvides med geografi, dyrekundskab, plantelære og mineralogi. Fra 6. klasse tilføjes de naturvidenskabelige fag fysik og kemi.Eleverne udarbejder arbejdshæfter i samarbejde med læreren. Alt efter hvilket klassetrin arbejdes der mere eller mindre selvstændigt.

 • Der evalueres dagligt med eleverne i arbejdsprocessen, hvor læreren står til rådighed for at vejlede og hjælpe eleven med opgaverne i den del af undervisningstiden, som er forbeholdt skriftligt arbejde. Der differentieres i sværhedsgrad og omfang. Eleverne vurderes på baggrund af:
  -Skriftlig fremstilling og skriftlige materiale
  -Elevernes produkter og værker, her vurderes engagement
  -Elevernes engagement og bidrag i undervisningen
  -Elevernes engagement i klassen i og de sociale sammenhænge
  -Elevernes trivsel vurderes
 • Ved endt periode gennemses hæfterne og læreren kommenterer på elevens indsats og faglige standpunkt, samt der vejledes i forhold til det fremtidige arbejde. I mellemskolen får eleven også en skriftlig kommentar i hæftet.
 • På de 2 årlige og obligatoriske forældremøder gennemgås undervisningsplanen og der fortælles om klassens arbejdsvaner, faglige standpunkt og eventuelle sociale udfordringer, som forældregruppen støtter op om at løse.
 • På hvert klassetrin er der skole/hjem samtale.
 • Vi er en karakterfri og eksamensfri skole. Elevernes faglige standpunkt synliggøres gennem dialog i den daglige undervisning og formaliseres via de vidnesbyrd, der gives i 2., 4., 6., 8. og 9. klassetrin.

2.2 Selvevaluering af den samlede undervisning med fokus på undervisningsplaner, herunder del- og slutmål

 • Der evalueres på den ugentlige pædagogiske konference, hvortil der er mødepligt og hvor klasselærere/faglærere fremlægger deres undervisning med en redegørelse for, hvorledes og om den planlagte undervisning er lykkedes. De nævnte klassetrin sammenstilles.
 • Lærerplaner gennemgås, samt der evalueres på de perioder, der er afsluttet.
 • Løbende fokus på de enkelte fag, som  strækker sig over flere klassetrin sammenlignelig med skolens mål og delmål for de enkelte fag og klasser fordelt således i:
  1.-3. klasse
  4.-6.klasse
  7.-9. klasse.

2.3 Selvevaluering med fokus på særlig emner 

Der gennemføres løbende selvevaluering med fokus på særlige emner:
– Forældre-tilfredshed
– Evaluering af SP undervisning
– Evaluering af Sfo
– Evt. andre aktuelle emner

3. Opfølgningsplan ift. de forskellige evalueringstyper

3.1 Opfølgning på tilsynsførendes rapport
Rapporten fremlægges på GF/ forældrekredsmøde.  Hvis skolen ikke opfylder stå mål- kravet, skal bestyrelsen og skoleledelsen forholde sig til dette. Skolens ledelse  vurderer, hvilke tiltag, der skal/kan sættes ind med i tilfælde af, at stå mål -krav ikke er opnået.

Tilsynsrapporter skal være tilgængelige på nettet.

3.2 Opfølgning på den øvrige evaluering 

3.2.1 Opfølgning på evaluering af elevererens udbytte af undervisningen

Den løbende forældrekontakt, og løbende opfølgning.

3.2.2 Opfølgning på selvevaluering af de samlede undervisningsmål, herunder delmål og slutmål
Er delmål og mål ikke opfyldt ved skoleårets slutning, tages dette med ind i planlægningen af næste års skemalægning. Ledelsen tager stilling til, hvilke tiltag, der skal/kan sættes ind med i tilfælde af, at undervisninsmålene ikke er nået. Dette kan evt. være mentorordninger og/eller omlægning af fagskemaet.

Skolen selvevaluerer hvert andet år.

Seneste selvevalueringsrapporter:

2019-20 Resultater af forældretilfredshedsundersøgelse
2019/20 bilag foældretilfredshedsundersøgelse _
2016-2017 Selvevaluering
2014-2015 Selvevaluering

Kommende evaluering:
forår 2022

3.2.3 Opfølgning på evaluering af skolens selvevaluering med fokus på udvikling af skolen

Skolen gennemfører selvevaluering med fokus på selvudvikling. Dvs. der evalueres løbende, om skolen lever op til egne mål. Skolen igangsætter løbende egne undersøgelser, med fokus på forskellige emner/fokusområder. Det forventes, at der evalueres hvert andet år.
Selvevalueringsrapporter vil være tilgængelig på skolens hjemmeside.

2020 Igangværende selvevaluering – emne: Forældretilfredshed
gennemført

Skolens samlede aktiviteter evalueres hvert år i forbindelse med den årlige revision, hvor ledelseserklæring afgives. Ledelseserklæringen er en rapport, som udgives som en del af “hoved-og nøgletal” og kan læses her.