Evaluering

Evaluering på Waldorfskolen i København S/I

1.Tilsyn og den lovpligtige evaluering
2. Intern evaluering
2.1 Evaluering af elevererens udbytte af undervisningen
2.2 Selvevaluering af den samlede undervisning med fokus på årsplaner, herunder del- og slutmål
2.3 Selvevaluering med fokus på særlig emner
3. Opfølgningsplan ift. de forskellige evalueringstyper
3.1 Opfølgning på tilsynsførendes rapport
3.2 Opfølgning på den interne evaluering 
3.2.1 Opfølgning på evaluering af elevererens udbytte af undervisningen
3.2.2 Opfølgning på selvevaluering af de samlede undervisningsmål, herunder delmål og slutmål-årsplan
3.2.3 Opfølgning på evaluering af skolens selvevaluering med fokus på udvikling af skolen


1. Tilsyn og den lovpligtige evaluering
Waldorf Skolen i København har tilknyttet ekstern tilsynsførende, som fører tilsyn med undervisningens kvalitet. Den tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau står mål med undervisningen i folkeskolen. Skolens tilsynsførende er:
Ingegerd Auken (august 2023-2025)
mail:  iauken@outlook.com
Den aktuelle tilsynsrapport kan læses her.


2. Intern evaluering
De frie skoler skal både evaluere elevernes udbytte af undervisningen samt sikre intern selvevaluering af skolens samlede undervisning.

2.1 Evaluering af elevererens udbytte af undervisningen
Eleverne evalueres forskelligt i underskole og mellemskole.
På alle klassetrin undervises der periodevist i et fag i 4 – 5 uger i 2 sammenhængende timer hver morgen. Disse timer kaldes hovedfag.
Hovedfag er, i de mindste 3 klasser, dansk, regning og hjemstavnslære.
Fra 3. klasse tilføjes faget historie.Fra 4. og 5. klasse udvides med geografi, dyrekundskab, plantelære og mineralogi. Fra 6. klasse tilføjes de naturvidenskabelige fag fysik og kemi.Eleverne udarbejder arbejdshæfter i samarbejde med læreren. Alt efter hvilket klassetrin arbejdes der mere eller mindre selvstændigt.

 • Der evalueres dagligt med eleverne i arbejdsprocessen, hvor læreren står til rådighed for at vejlede og hjælpe eleven med opgaverne i den del af undervisningstiden, som er forbeholdt skriftligt arbejde. Der differentieres i sværhedsgrad og omfang. Eleverne vurderes på baggrund af:
  -Skriftlig fremstilling og skriftlige materiale
  -Elevernes produkter og værker, her vurderes engagement
  -Elevernes engagement og bidrag i undervisningen
  -Elevernes engagement i klassen i og de sociale sammenhænge
  -Elevernes trivsel vurderes
 • Ved endt periode gennemses hæfterne og læreren kommenterer på elevens indsats og faglige standpunkt, samt der vejledes i forhold til det fremtidige arbejde. I mellemskolen får eleven også en skriftlig kommentar i hæftet.
 • På de 2 årlige og obligatoriske forældremøder gennemgås undervisningsplanen og der fortælles om klassens arbejdsvaner, faglige standpunkt og eventuelle sociale udfordringer, som forældregruppen støtter op om at løse.
 • På hvert klassetrin er der skole/hjem samtale.
 • Vi er en karakterfri og eksamensfri skole. Elevernes faglige standpunkt synliggøres gennem dialog i den daglige undervisning og formaliseres via de vidnesbyrd, der gives i 2., 4., 6., 8. og 9. klassetrin.

2.2 Selvevaluering af den samlede undervisning med fokus på årsplaner, herunder del- og slutmål

 • Der evalueres på den ugentlige pædagogiske konference, hvortil der er mødepligt og hvor klasselærere/faglærere fremlægger deres undervisning med en redegørelse for, hvorledes og om den planlagte undervisning er lykkedes. De nævnte klassetrin sammenstilles.
 • Lærerplaner gennemgås, samt der evalueres på de perioder, der er afsluttet.
 • Løbende fokus på de enkelte fag, som  strækker sig over flere klassetrin sammenlignelig med skolens mål og delmål for de enkelte fag og klasser fordelt således i:
  1.-3. klasse
  4.-6.klasse
  7.-9. klasse.
  ———–

Skolen evaluerer også skolens egne slut- og delmål. Dette for at sikre om lærerne lever op til skolens egne mål, herunder pensum, samt om skolens egne mål er opdateret ift. fælles mål.

Selvevalueringsrapport ift. egne slut- og delmål:

2026/2027Planlægges i 2026
2022/23
Selvevaluering af sprogfag
-tysk
-engelsk
Resultater af selvvaluering-2022/
23.pdf
2017/18
Selvevaluering
med fokus på på selvevaluering af de samlede undervisningsmål, herunder delmål og slutmål
Resultater af selvevaluering med fokus på undervisningstilbud
Selvevaluering ift. del og slutmål vs. fællesmål

2.3 Selvevaluering med fokus på særlig emner 

Der gennemføres løbende selvevaluering som kan have fokus på særlige emner, f.eks.:
– Forældretilfredshed
– Evaluering af Sfo
– Evaluering af samarbejde
– Evaluering af kommunikation
– Evt. andre aktuelle emner

2023/24 Selvevaluering med fokus på sfo tilbudgennemføres i forår 2024
2020/21 Selvevaluering med fokus på udvikling af skolen1. Resultater af forældreundersøgelse med fokus på forældretilfredshed
2. Opsummering
Selvevaluering med fokus på selvudvikling

3. Opfølgningsplan ift. de forskellige evalueringstyper

3.1 Opfølgning på tilsynsførendes rapport
Rapporten fremlægges på årsmøde.  Hvis skolen ikke opfylder stå mål- kravet, skal bestyrelsen og skoleledelsen forholde sig til dette. Skolens ledelse  vurderer, hvilke tiltag, der skal/kan sættes ind med i tilfælde af, at stå mål -krav ikke er opnået.

Tilsynsrapporter skal være tilgængelige på nettet.

3.2 Opfølgning på den interne evaluering 

3.2.1 Opfølgning på evaluering af elevererens udbytte af undervisningen

Den løbende forældrekontakt, og løbende opfølgning.

3.2.2 Opfølgning på selvevaluering af de samlede undervisningsmål, herunder delmål og slutmål- årsplan
Alle klasselærere formulerer en årsplan, som skaber oversigt over det årlige pensum.

Evalueringsstrategi: Lærerne melder tilbage hvert år, om deres årsplan er gennemført. Er delmål og mål for pensummet ikke opfyldt ved skoleårets slutning, tages dette med ind i planlægningen af næste års skemalægning. Ledelsen tager stilling til, hvilke tiltag, der skal/kan sættes ind med i tilfælde af, at undervisningsmålene ikke er nået. Dette kan evt. være mentorordninger og/eller omlægning af fagskemaet.

Derudover evaluerer skolen løbende, om skolen lever op til egne delmål og slutmål i forholdt til enkelte fag. Dette gennemføres hvert femte år.

3.2.3 Opfølgning på evaluering af skolens selvevaluering med fokus på udvikling af skolen

Skolen gennemfører selvevaluering med fokus på selvudvikling. Dvs. der evalueres løbende, om skolen lever op til egne mål. Skolen igangsætter løbende egne undersøgelser, med fokus på forskellige emner/fokusområder.

Evalueringsstrategi: Det forventes, at der evalueres hvert tredje år.

Derudover:
Skolens samtlige aktiviteter evalueres hvert år i forbindelse med den årlige revision, hvor ledelseserklæring afgives. Ledelseserklæringen er en rapport, som udgives som en del af “hoved-og nøgletal” og kan læses her.