Skolen

Introduktion

Skolen arbejder med det hele menneske, og undervisningen bygger på seks bærende søjler:

  1. Undervisning i de boglige fag: dansk, kulturfag , matematik, fysik/kemi, biologi, geografi, samt de tværgående fag

Eleverne er aktive deltagere i læreprocessen. Derfor bruges der ikke som udgangspunkt standardiserede lærebogssystemer. Læreren laver og vælger selv sit undervisningsmateriale iht. lærerplaner.  Eleverne fremstiller selv deres hæfter ud fra den fortællende, billedrige og levende undervisning, der på den ene side følger en undervisningsplan, og på den anden side løbende tilpasses den enkelte klasse og den enkelte elevs behov. Indholdet af undervisningsplanen er tilrettelagt således, at eleverne får kundskaber om, og kan indleve sig i det, som de ud fra deres aldersmæssige udvikling har brug for.

Skolen forventer, at lærerne optræder som forbillede for eleverne og er i besiddelse af en naturlig autoritet i forholdet til disse, og er afpasset elevernes alder. De voksne er både elevernes med- og mod- spillere i en proces, hvor undervisningen går fra lærerstyring til deltagerstyring henover skoleårene.

8. klasse afslutter med en 3-måneders- opgave. De selvvalgte emner er så forskellige som musik/astronomi/teknologi/ arkitektur/film/skønlitteratur/biografi/ journalistik/historie

I 9.kl. arbejder eleverne både tematisk og projektorienteret- og undervises af forskellige lærerkræfter og fagspecialister, der på hver sin måde tænder den flamme, der måtte ulme som gløder i det enkelte elev, som er godt på vej til en ungdomsuddannelse.

2. Undervisning i to fremmedsprog

Den stigende internationalisering og børnenes tidlige udsyn til andre lande stiller krav om øgede sprogkundskaber. På vores skole har eleverne undervisning i to fremmedsprog- engelsk og tysk fra første klasse.

3. Bevægelse

Bevægelse giver børn og unge sundhed og trivsel, og understøtte læring i skolens fag. I 1.kl-3.kl har eleverne bevægelsesgymnastik. Fra 5.kl. har eleverne udendørsbevægelse, eleverne bliver også introduceret til nye sportsgrene såsom crossfit.

Eleverne i bh.kl har eurytmi.

4. Sang og musik 

Sang og musik fylder meget på en waldorfskole, og det er imponerende at se en hel 5. klasses elever spille Mozart på violin, bratsch og cello – ikke fordi de har en særlig musisk begavelse, men fordi de alle kan lære det, når motivation og engagement er til stede.

Waldorf Skolen S/I i København har sit eget symfoniorkester. Der afholdes løbende store musikbegivenheder /koncerter . Her viser alle elever, hvad de har arbejdet med den første halvdel af skoleåret (julekoncerten) og hele året (sommerkoncerten).

5. Kunstneriske fag

Når eleverne på en waldorfskole maler, tegner, plasticerer eller hugger i sten, er processen vigtigere end resultatet. Gennem processen øver børnene færdigheder ud over de rent kunstneriske, og de får mulighed for at mærke sig selv i forhold til en lang række materialer. Lærere bestræber sig på at udvikle deres elevers tænkning, kreativitet og personlighed på en afbalanceret måde. Lærerne, som underviser i de kunstneriske fag, er uddannet inden for disse. Det gør, at eleverne lærer af fagpersoner, som brænder for netop deres kunstart.

7. It undervisning -fra 7.klasse

Skolens pædagogiske mål er at alle elever ved slutningen af 9. klasse bliver i stand til både at håndtere den viden de selv deler, men også den information de søger gennem både sociale og globale medier, idet de ad den vej opnår de faglige kompetencer, der er sammenlignelige med de ønskede for folkeskolen. Undervisningen gives både tværfagligt, periodisk og som små kurser i disse årgange.


Børnehaveklasse

I børnehaveklassen vil vi skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet.

Vi tilrettelægger al læring og aktivitet, så det taler bedst muligt til lige præcist barnet i børnehaveklassealderen. Her tænker vi ikke bare på barnets evne til boglig læring. De typiske træk for den 6-åriges fysiske, sociale og kognitive udvikling tager vi også med i betragt- ning. Denne tilgang til undervisningen er kendetegnende for steinerpædagogikken hele vejen op gennem grundforløbet og de videregående klassetrin.

Børnehaveklassens læring tager udgangspunkt i det 6-årige barns udviklingstrin hvor barnet lærer ved efterligning. Barnets tryghed sikres gennem en rytmisk opdeling af dagen i perioder med samling (f.eks. til morgensang, rim, remser og sanglege) og i perioder med fri leg.

Ugens rytmer kan være opdelt efter maling, eurytmi, modellering, bagning etc. Der følges med i årets rytmer gennem årstidsfesterne, som hver har tilknyttet bestemte sange og aktiviteter, f.eks. fletning af høstkranse og fremstilling af lanterner.

Leg er vigtigt i børnehaveklassen fordi den styrker barnets forestillingsevne, træner sociale færdigheder og hjælper til at bearbejde indtryk og tanker. Gennem egentlige foredrag øver eleverne sig i den mundtlige fremstilling.

Gennem eventyr og fortællinger kommer barnet i kontakt med et rytmisk, musikalsk og billedrigt sprog. Rim, remser og sange ledsages af bevægelse og rytme og opleves på denne måde med hele kroppen samtidig med, at barnet udvikler sit kropssprog. Barnet får mulighed for at skabe billeder gennem tegning, maling, modellering, dukketeater og teaterleg.


Specialpædagogisk tilbud

Skolen er ikke certificeret til at have en særlig specialundervisningsprofil, men den tilbyder specialundervisning. Specialundervisningen varetages af kompetente lærerprofiler og ressourcepersoner.

Skolen har etableret et Special Pædagogisk Center (SPC), som koordinerer specialundervisningen for de elever, der vurderes at have behov for det. Specialundervisningen kan enten foregå som støtte i klassen, individuelt eller på mindre hold. I tilfælde af behov for det, bliver der afholdt tværfaglige netværksmøder, hvor forældre, skolepsykolog, klasselærer, specialundervisningskoordinator og andre relevante personer er til stede. Her vurderes, hvad der skal gøres for den enkelte elev. Der kan være tale om indlæringsvanskeligheder, dysleksi, forskellige diagnoser og eller sociale problemer.

Før du udfylder en ansøgning om optagelse på skolen, anbefaler vi at du sætter dig ind i skolens pædagogiske fundament, faglige mål for undervisningen, samt de generelle krav.

Ansøgning om tilskud til SP elever følger de gældende regler fra STUK/SPS-styrelsen.

Særligt for elever med læsevanskeligheder 

Skolen tilbyder særlig tilrettelagt læseundervisning for elever med læsevanskeligheder eller ordblindhed. Der ansøges om IT rygsæk og indmeldelse i NOTA, hvis dette er relevant.

Skolens læsevejleder har mulighed for at læseteste elever, samt følge op på elevernes læseudvikling.

Ved mistanken om ordblindhed foretages den nationale Ordblindhed test i tidsperiode fra marts-juni.

I mindre klasser har skolen mulighed for at tilrettelægge en tidlig indsats, hvis der vurderes risiko for ordblindhed på baggrund af tidlig identifikation med Ordblinderisikotesten.

Skolen har gode resultater i forhold til at styrke og vejlede både elever med både dysleksi og andre læse- og skrive vanskeligheder. Vi tilbyder vejledning af forældre, dette i samarbejde med PPR.


Skolens historie- tilbageblik

Skolen blev grundlagt 23.maj 2000 i mindre lokaler på Holmen.
På grund af pladsmangel flyttede vi i 2003 til vores nuværende placering tæt på metro og strand, Engvej 139- Amager.
Vi opbygger stadig vores traditioner, vores form og vores struktur.
Skolen nyder gaven at have mange forældre, der støtter og deltager i skolens fysiske udvikling og ikke mindst i at nære skolens fællesskab.

I dag har skolen 181 elever.