SP center

Skolen har et velfungerende Specialpædagogisk Center (SPC), som koordinerer specialundervisningen for de elever, der vurderes at have behov for det. 

Specialundervisningen varetages af kompetente lærerprofiler og ressourcepersoner i samarbejde med relevante fagpersoner (f.eks. PPR, sundhedsplejerske, talepædagog, mm) 

Specialundervisningen kan enten foregå som støtte i klassen, individuelt eller på mindre hold. I tilfælde af behov for det, bliver der afholdt tværfaglige netværksmøder, hvor forældre, psykolog (PPR), klasselærer, specialundervisningskoordinator og andre relevante personer er til stede. Her vurderes, hvad der skal gøres for den enkelte elev. 

Særlig fokus på:

– generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, som dysleksi (ordblindhed)
– opmærksomhedsforstyrrelser
– og/eller mindre sociale problemer
– elever med gråzone problematikker, evt. elever under udredning 

Elever, der har behov for en særlig tilrettelagt indsats. Disse elever godkendes og indstilles til SP støtte af PPR til 12 t/ ugen. Ansøgningen følger de gældende regler fra STUK/SPS-styrelsen.


Særligt for elever med læsevanskeligheder 

Skolen tilbyder særlig tilrettelagt læseundervisning for elever med læsevanskeligheder eller ordblindhed. Der ansøges om IT rygsæk og indmeldelse i NOTA, hvis dette er relevant.

Skolens læsevejleder har mulighed for at læseteste elever, samt følge op på elevernes læseudvikling.

Ved mistanken om ordblindhed foretages den nationale Ordblindhed test i tidsperiode fra marts-juni.

I mindre klasser har skolen mulighed for at tilrettelægge en tidlig indsats, hvis der vurderes risiko for ordblindhed på baggrund af tidlig identifikation med Ordblinderisikotesten. Skolen har gode resultater i forhold til at styrke og vejlede både elever med både dysleksi og andre læse- og skrive vanskeligheder.

Vi arbejder med følgende redskaber og platforme:

– prizmo.go 

– nota.dk 

– Appwriter til mobil og pc

– txtanlyzer 

– Ereolen.go 

– Margit Gade skriveskabeloner 

– Google docs tale til tekst 

– Læs strategisk med læseteknologi – 7 strategikort 

– Flydende læsning – vokaltrappen og læsehastighedslog

– ordblindeportalen: https://folkeskole.ordblindeportalen.dk/login?returnUrl=%2F

Vi tilbyder vejledning af forældre, dette i samarbejde med PPR.

Før du udfylder en ansøgning om optagelse på skolen, anbefaler vi at du sætter dig ind i skolens pædagogiske fundament, faglige mål for undervisningen, samt de generelle krav-


Samarbejde og vejledning 2023/24:

Anna Sofie Larsen
Psykolog
Team Psykologer og Tale-høre-konsulenter – Amager
_________________________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Område Amager

Lyongade 25, 2. sal
2300 København S

mail: ae6h@kk.dk