Forældrehåndbog -Skolens politik

rev. 21.6.2023

Indhold

1.Forventninger til elever

1.1. Skoleparathed

1.2. Morgensang

1.3 Lektier

1.4. Takt og tone (adfærd og omgangstone)

1.5. Skolens regler

2. Forventninger til forældre (forældresamarbejde)

2.1. Forældremøder

2.2. Årstidsfester

2.3. Arbejdslørdage

2.4. Foredrag og andre aktiviteter

2.5. Forældrerengøring

3. Kommunikation

3.1. Kommunikationskodeks

3.2. Samarbejdsprocedurer & klagemulighed

4. Mobiltelefoner

5. Sygdom

6. Sundhedspolitik

7. Mobningspolitik, hjemsendelse og udskrivningsregler

8. Udgifter, forsikring og økonomi

8.1. Skolepenge

8.2. Udgifter-musikundervisning

8.3. Krav til selvkøbte materialer

8.4. Klasserejser og udflugter

8.5. Forsikring

8.6. Økonomi & restancepolitik​

8.7. For sen afhentning af børn

9.Fri fra undervisning og skolen


 1. Forventninger til elever (ordensregler)

1.1 Skoleparathed

Skolen har en forventning om, at eleverne er forberedte til en ny dag i skole – hvilket betyder, at eleven: 

– møder til tiden

– er udhvilet og mæt

– har de ting med, som anvendes i undervisningen (herunder penalhus, musikinstrument og diverse redskaber, såsom vinkelmåler, lineal, mm.- i de ældste klasser også en computer) 

– møder forberedt til undervisningen

– er parat til at deltage og deltager i dagens aktiviteter og opgaver

– er deltagende i undervisningen

– overholder “takt og tone”

Dette kalder vi “ at være undervisningsparat”

1.2. Morgensang
Hver morgen mødes elever og lærere fra 1.kl-9.kl til fælles morgensang. Klasselærere står på skift en uge ad gangen for at recitere et lille digt. Gennem den daglige morgensamling skaber vi en tid til ro, sammenhold og glæde. Morgensang er en god måde at starte dagen på. Morgensang begynder kl. 08.15 ( husk sangbog) 

1.3. Lektier
Eleverne arbejder fortrinsvis i timerne, og der er altid sammenhæng mellem eget arbejde i timerne og eget arbejde hjemme. Skolen betragter lektier som et naturligt indslag i elevens hverdagsliv.

1.4 Takt og tone (adfærd og omgangstone)
Det forventes, at eleverne udviser god opførsel , dvs. “takt og tone”- blandt hinanden, hvilket betyder at eleverne :

– respekterer andres grænser og at alle er forskellige

– giver andre mulighed for at have det godt

– lytter til de andre børn, når de har noget at sige

– hjælper og trøster sine skolekammerater

– er med til at forhindre drilleri

1.5. Skolens regler

Dertil skal man, som en elev på vores skole, overholder skolens og klassens regler – hvilket betyder at elever:

– er interesseret i at lære reglerne at kende

– husker reglerne

– lytter til de voksne og gør som de siger

– er med til at lave reglerne for din klasse

-overholder aftaler, som du har lavet med andre børn eller voksne

Vi har også en forventning om, at eleverne er med til at passe på skolen og dens omgivelser – hvilket betyder, at de:

– behandler skolens ting ( herunder bøger og undervisningsmateriale) og bygningen ordentligt

– behandler egne og andres ting, uden at de bliver ødelagt

– rydder op efter dig selv og andre

– lægger affald i skraldespande i stedet for at smide det på jorden


2. Forventninger til forældre (forældresamarbejde)

Forældrene deltager aktivt i skolens liv. Det er af største betydning for barnet, at skolen og hjemmet er i fælles kontakt og samarbejde. Dette sender et signal om, at de voksne er fælles om barnets opdragelse.

Vi forventer, at eleverne møder undervisningsparate.

Hvis en elev ikke er undervisningsparat, vil skolen kontakte familien – og det kan besluttes, at eleven sendes hjem for at hente sine ting, eller at der holdes et møde hurtigst muligt vedr. elevens skoleparathed, og hvordan man kan komme i en positiv udvikling. ( se øverst på siden)

2.1. Forældremøder (obligatorisk deltagelse)
Hver klasse har hvert år to faste forældremøder og to skole-hjem samtaler, hvor man som forælder har pligt til at deltage. Desuden kan der afholdes flere møder, hvis der er behov.

Ved forældremøderne bliver der blandt andet talt om det specielle ved klassetrinet, hvorledes lærerplanen bliver fulgt, klassens trivsel og ikke mindst bliver spørgsmål fra forældrene behandlet. Ligeledes bliver der valgt klasserepræsentanter.

2.2 Årstidsfester ( obligatorisk deltagelse)
Gennem årets gang bliver skolens pædagogik synliggjort ved, at eleverne optræder med temaer, der reflekterer over den pågældende årstid. Der kan være forskellig optræden såsom skuespil, sang, recitation, musik. Eleverne viser, hvad de har lært- og det er essentielt, er forældrene bakker op elevens deltagelse.
Årstidsfester (lørdagsskoler), holdes fra 9.00-13.00, er obligatoriske:

Michaelsfest ( september)

Julebasar ( sidste lørdag i november) obs 10.00-15.00

Kyndelmissefest/ sprogfest ( februar)

Forårsfest (april)

2.3 Arbejdslørdage( obligatorisk deltagelse)
Forældre forventes at deltage i to fælles arbejdslørdage , hvor der sker en ekstra indsats for at vedligeholde og forbedre skolens arealer, som f.eks. legepladser samt inde- og udearealer. Arbejdsdagene er desuden en rigtig god lejlighed til at lære skolens forældre godt at kende.

2.4. Foredrag og andre aktiviteter  ( et tilbud)
Skolen har flere tilbud til eleverne og deres forældre af faglig, pædagogisk og social art, f.eks. fredagscafé, forældreworkshops, foredrag og andet. Oplysninger om hvad og hvornår er tilgængelige via skolens hjemmeside og i de månedlige forældrebreve.Disse arrangementer betragtes som et tilbud.

2.5. Forældrerengøring ( obligatorisk deltagelse)
Forældrerengøringen er obligatorisk begivenhed, som har forankring i waldorfpædagogisk tradition. Forældrene er med til at gøre klassens fysiske rammer til et hyggeligt og godt læringsmiljø for børnene.
Forældrene skal derfor på skift forestå rengøring af deres barns klasselokale. En rengøringsplan laves i den enkelte klasse af klasserepræsentanterne, og det er herefter forældrene selv, der skal huske på at få rengjort klassen. Rengøringsremedier og vejledning forefindes i rengøringsrummet. Tag børnene med og lad dem fortælle om deres skoleliv undervejs. En buket blomster, en potteplante eller andet grønt er altid velkommen.

3. Kommunikation
Skolen har en forventning om, at alle forældre læser intra -beskeder.
Skoleledelsen orienterer løbende. Forældrebrevet sendes en gang om måneden og det er vigtigt, at brevet læses.

3.1. Kommunikationskodeks
Skolen er en åben og frie institution med fokus på åben dialog og der opfordres derfor at have fokus på den gode tone og konstruktivt forældresamarbejde- hertil har skolen formuleret en række retningslinjer: 

Skriv korte, præcise mails  

Anvend en god tone med gensidig respekt

Skriv ikke til alle forældre i klassen – undgå spam-
( f.eks. fødselsdagsinvitation, fælles arrangementer, mm er velkomne)

Skriv ikke mails til forældre i klassen / eller på skolen, hvori der afkræves synspunkter på skolen, læreren, ledelsen eller den enkelte elev.

Hvis du har spørgsmål angående dit barns læring og trivsel kontakt altid klasse­læreren først.

Hvis du har spørgsmål angående waldorfpædagogik, evt. de pædagogiske metoder kontakt altid klasselæreren først

Ønsker du at rejse en samarbejdssag- følg skolens samarbejdsprocedure.

3.2 Samarbejdsprocedure-/ klagemulighed
Al henvendelse omkring elever i første omgang går gennem barnets klasselærer. Hvis der er behov for det, henvender man sig dernæst til skolelederen.

Er man som forældre endt i et problem eller en konflikt på skolen og ikke føler, at det kan løses i samråd med klasselæreren, kan man som forældre henvende sig til skoleleder.

Klager til bestyrelsen kan kun ske i principielle sager, dvs. ved samarbejdsproblematikker, som ikke omhandler pædagogiske spørgsmål, eller hvis kontakten til lærer og skoleleder ikke fører til afklaring.

Man har mulighed for at invitere en bisidder med til møder vedrørende konflikter. I særlige tilfælde vil der blive taget referat fra mødet, som ledelse hhv. bestyrelse og forældre modtager.

Samarbejdsprocedure i korte træk: 

1. henvendelse til klasselæreren

2. inddragelse af skoleleder

3. i yderste konsekvens: bestyrelsesinvolvering 

Klager til bestyrelsen
Skolebestyrelsen har overordnet set en styrende funktion – dette i tæt samarbejde med skoleledelsen. Skolebestyrelsen vedtager principper for driften og er derfor ikke (som udgangspunkt) sagsbehandlende. Al kommunikation til bestyrelsen skal derfor have en reel begrundelse. Kontakt til bestyrelsen sker via mail: sb@waldorfkbh.dk eller via intra- skriv til formanden.

4. Mobiltelefoner
Vi gør opmærksom på at vi er mobilfri skole, hvilket betyder, at telefonerne er slukket i timerne. Vi opfordrer forældre til at være mobilfri så længe man befinder sig på skolen. Tak!

5. Sygdom
Skolen skal altid modtage en hurtig meddelelse om elevenes fravær- dvs. klasselæreren kontaktes, når eleven er syg.

Skolen har undervisningspligt, og har derfor pligt til at føre protokol med elevernes fravær.

Kontakten mellem klasselæreren og forældrene er vigtig, fordi den er en forudsætning for hurtigt at kunne konstatere tilfælde, hvor barnet eventuelt har brug for hjemmeundervisning. Ordningen er således betryggende for såvel hjem som skole.

Konstateres der fravær på over 20 dage, vil skolen indkalde forældrene til en samtale med henblik på at undersøge baggrunden. Der skal således udarbejdes handleplan for familien, således at familien bedst kan støtte op om barnet og sikre en god skolegang. Udeblivelse fra mødet, eller manglende overholdelse af handleplanen, udløser en bekymringsskrivelse til kommunen.

Bemærk: Atypiske fraværsmønstre kan udløse en bekymringsskrivelse, hvis klasselæreren konstaterer en bekymring omkring barnets trivsel og udvikling.

Generel om fravær

Ulovligt fravær er, når barnet bliver væk fra skole uden lovlig grund eller uden at have fået lov af skolen. Vi savner vores elever, når de ikke er på skolen:)

6. Sundhedspolitik (rev. 2022)

Sundhedspolitik på Waldorf Skolen- for en gladere og sundere hverdag
Sund kost har betydning for børn (og voksnes energi) og velbefindende og dermed i høj grad indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen og på deres evne til at fungere i en social sammenhæng.

Derfor ønsker vi på Waldorf Skolen:

 • At skabe et sundt miljø, hvor vi begrænser det daglige indtag af sukker, usund mad og drikke.
 • At skabe sunde kostvaner hos børn og unge i skolen og sfoen med henblik på at opnå fysisk, psykisk, social sundhed og velvære.
 • At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen
 • At fremme elevernes kompetencer til at træffe sunde valg
 • At samarbejde med forældrene om sundhed og kostvaner
 • At skolen arbejder bevidst på en fælles forståelse af sund/usund kost elever, lærere, pædagoger, forældre og samarbejdspartnere imellem slik, kage og andet sødt forbeholdes særlige lejligheder (fødselsdage, jul, afslutninger og lignende)

Der er åbnet en ny butik ved siden af skolen, hvorfor vi genopfrisker fælles regler på skolens område.

Fælles regler:

 • Det forventes, at eleverne har spist ernæringsrigtig morgenmad hjemmefra
 • Eleverne har sund madpakke med hver dag
 • Eleverne spiser et mellemmåltid i form af frugt, grønt eller lignende
 • På skolen drikkes kun vand (evt.mælk) Opbevaring: alle klasser har et køleskab. 
 • I sfoen tilbydes fortrinsvis økologisk/ biodynamisk forplejning. 

Eleverne fra 7.klasse må gerne gå i butikken i forbindelse med pauser

 • Eleverne må købe det, de har lyst til- efter aftale med deres forældre- men man må ikke tage slik, kage og sodavand/ice te/juice med ind på skolen. (dvs. evt. slik, kage og sodavand/icete/juice skal være spist inden de kommer ind på skolen)
 • Eleverne må gerne købe frokost og tage det med ind i klassen og spise som madpakke. 
 • Man må ikke stå ved skolens hegn eller port og indtage slik/ sodavand mm.- andre elever skal ikke se på, at man spiser slik mm.
 • Genopfriskning: vi er alkohol- og røgfri skole. Øl uden alkohol må heller ikke købes af elever. 

Vedr. klassens time

Man må gerne tage en kage med- men et sundt alternativ er velkommen.

Der er forskel på hverdag og fest

Kostpolitikken først og fremmest gælder i  en almindelig skoledag, men ved fødselsdage, skolens arrangementer og andre særlige lejligheder dispenseres fra reglerne.

Forældrene indkaldes til en samtale, hvis det konstateres, at madpolitikken ikke overholdes.   


7. Mobningspolitik

7.1 Mobning
Definition af mobning: 

Mobning er, når en eller flere med vilje, systematisk og gennem længere tid driller, truer, slår og/eller tvinger nogen til at gøre noget, eller holder nogen bevidst udenfor. Mobning er også, hvis nogen systematisk overskrider andres grænser verbalt og fortsætter med dette, selvom vedkommende bliver bedt om at stoppe.

Skolen accepterer ikke mobning, herunder ikke sexistiske, racistiske og lignende adfærd på skolen. 

Mobning modarbejder i alle dens former skolens pædagogiske grundlag, der sigter på et  trygt socialt miljø, som er grundlag for al sund læring . Alle på skolen skal kunne opleve et fællesskab, der beskytter dem for både mobning og andre former for krænkelser. 

Konstaterer vi fra skolens side, at sådanne forhold eller handlinger finder sted, vil vi naturligvis kontakte alle parter. 

OBS. Ikke alle negative handlinger er mobning. Drilleri er ikke i sig selv mobning, det kommer an på, ‘hvad der drilles med’, og hvordan den udsatte person selv opfatter det. Enkeltstående episoder med ubehagelige oplevelser som verbale eller fysiske angreb er ikke identisk med mobning, men tages de enkelte episoder ikke alvorligt, kan det udvikle sig til mobning.

Således arbejder vi med trivsel og med at undgå mobning

Generelt arbejdes der i kollegiet, på en ugentlig basis, med de enkelte elevers udvikling og trivsel. Der orienteres om problemerne og alle lærere arbejder med observationer og pædagogiske løsningsforslag. De aktuelle problemer observeres løbende og forslag bringes i spil til problemet er løst.

Skolen er også bevidst om, at et tæt samarbejde er mellem skolen og forældrene er væsentligt i denne sammenhæng. 

Handleplan
Konstateres der mobning i klassen, skal der udarbejdes en handleplan, som skal overholdes. En handleplan kan indeholde:

 • Samtaler med børnene enkeltvis, for at få nøjere kendskab til, hvad de enkelte børn oplever, og for bedre at kunne hjælpe med at ændre klassekulturen.
 • Konkret plan med en møderække- f.eks forældremøder, individuelle møder.
 • Der lægges op til at alle tager ansvar, og at ingen kommer til at fremstå som ”den ansvarlige”. Vi lægger vægt på et fælles gruppeansvar.
 • Der aftales regler om ændret klassekultur og adfærd.
 • Der aftales, at der løbende følges op på elevens og klassens trivsel og fælles adfærd. Forældrene vil løbende blive informeret om klassens trivsel
 • evt. inddragelse af professionelle konsulenter .

7.2 Digital mobning ( og krænkelser)
I skolen er telefonerne slukket og computeren anvendes til undervisning. Det er naturligt, at de unge bevæger sig i mange arenaer og der kan opstå digital mobning eller krænkelser. Skolen har følgende strategi ift. forebyggelse af digital mobning og krænkelser. For at undgå digital mobning har vi fokus på at skabe trygge fællesskaber og samtidigt styrke elevernes digitale dannelse, særligt ift. de etiske dilemmaer, de kan støde på i det digitale rum. Vi gennemfører :

 • forebyggende aktiviteter og samtaler i klasserne
 • oplæg v/ diverse samarbejdspartnere f.eks. ” Red Barnet“, “Center for Digital Dannelse
 • undervisning i digital dannelse i faget “it og medier” fra 7.klasse 

Hvis der konstateres digital mobning, udarbejder skolen en handleplan. Skolen skal først danne sig et overblik over situationen. Skolen indhenter vejledning fra telefonisk rådgivning v/ København Kommune.
Er der tale om hændelser, som kræver inddragelse af myndigheder, udarbejder skolen underretning, evt. kan andre myndigheder inddrages.

Hvis handleplanen ikke overholdes, vil de elever,  som ikke overholder handleplanen, blive udskrevet af skolen. 


Hjemsendelse

Hjemsendelsen af elever anvendes som yderste konsekvens, og kun på baggrund af grove overtrædelse af skolens reglement . Gyldige grunde til hjemsendelsen er f.eks.:

 • fysisk vold mod andre elever
 • fysisk vold mod lærere eller pædagoger
 • truende adfærd
 • grænseoverskridende adfærd ( krænkelser af personlige grænser)
 • anvendelser af rusmidler, herunder alkohol og stoffer
 • mobningssituationer og chikane
 • racistiske udtalelser
 • tyveri
 • hærværk
 • anden problemadfærd, som kræver øjeblikkelig handling

Hvis der konstateres ovenstående problematikker, vil flere kollegaer sparre med hinanden mhp. fælles pædagogisk vurdering. Hvis der er enighed omkring hjemsendelsen, inddrages skolelederen.

1. Det er kun ledelsen, som må hjemmesende en elev.
2. Forældrene orienteres telefonisk eller pr. mail
( her aftales, om eleven bliver hentet / eller om eleven sendes hjem)
3. Forælderenes indkaldes til møde hurtigst muligt-
4. På mødet aftales handleplan

Hvis handleplanen ikke overholdes, vil de elever,  som ikke overholder handleplanen, blive udskrevet af skolen. 


Udskrivning af elever

At være elev på en fri skole er ikke noget, man automatisk har ret til.

Den enkelte frie skole beslutter selv, hvem de vil optage som elever. Derfor kan en fri skole også beslutte at udskrive eller bortvise en elev, selv om forældrene og eleven ikke ønsker det.

Skolens overvejelser

Det er en alvorlig beslutning, når en elev ikke længere kan fortsætte sin skolegang på en skole. For eleven er det et farvel til vennerne på skolen og til den kendte dagligdag. Det er en betydelig ændring i barnets og den unges liv, uanset årsagen til at skolegangen på skolen må ophøre. 

FN’s Børnekonvention siger, at børn skal inddrages, når der skal træffes beslutninger, som angår dem. Elevernes perspektiv er tit et andet end de voksnes. Når børn og unge høres om en sag, får de mulighed for at fortælle, hvordan sagen ser ud fra deres perspektiv. Eleven kan ofte tilføje nye og relevante vinkler på sagen.

Skolen tilbyder derfor elevsamtale, for at høre elevens synspunkter- dette som en del af udskrivningsprocessen. Eleven kan frabede sig, at samtalen gennemføres.


8. Udgifter, forsikring og økonomi

8.1. Skolepenge 

Waldorf Skolen i København er en privat friskole med forældrebetaling. Skolens bestyrelse har det formelle ansvar for skolens økonomi, og det er derfor Skolebestyrelsen, der fastsætter beløbet på skolepengene. Der gives søskendemoderation, dvs. fuld skolepengebetaling for første barn og mindre for søskende, som også går på skolen. 

Skolepenge opkræves hver måned i 12 måneder og betaling for fritidsordning opkræves hver måned i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri vedr. SFO. Indbetaling af skolepenge skal foregå over PBS. Ud over skolepenge skal der påregnes udgifter til køb af instrument, bøger, rejser m.v. 

Alle forældre får inden skolestart et ansøgningsskema vedr. statens årlige fripladstilskud og befordringstilskud. Tilskuddet til friplads er indtægtsbestemt. Tilskuddet bliver beregnet ud fra årsopgørelsen året før, og hele årets tilskud udbetales i februar måned. 

Skolepenge indeksreguleres – typisk en gang om året.
Bestyrelsen godkender reguleringen.

8.2. Udgifter musikundervisning – Instrumenter og anskaffelse af instrument 

Det er obligatorisk, at eleverne deltager i musikundervisningen.

Det er forældrenes ansvar, at eleverne har et instrument at spille på. Skolen er behjælpelig med at anvise steder, hvor disse instrumenter kan købes. Der findes instrumenter i alle prisklasser, og da der er tale om børn, der skal lære at spille, stilles der ikke krav til de dyreste instrumenter. Ved køb af instrument fra en instrument handler kan skolen være behjælpelig med indhentning af tilbud og bedømmelse af kvalitet.

Alle udgifter til vedligeholdelse af instrumentet påhviler ejeren, de enkelte musiklærere er ofte behjælpelige med at udskifte fx strenge og stemme instrumentet.

Annoncering af køb og salg af instrumenter kan hænges op på skolens opslagstavle.

For mere information kontakt ­skolens musikansvarlige.

8.3. Krav til selvkøbte materialer til skolegang på de forskellige klassetrin

1. klFarvehylster
Pentaton fløjte
2. klFarvehylster med voksfarver
3. klFarvehylster, penalhus, blyantspidser til tykke blyanter
Sangbog
Fra tredje klasse skal der også indkøbes et instrument efter aftale med musiklæreren samt et nodestativ til privat brug.
Fløjte
4. klFarvehylster, penalhus, tykke farveblyanter, blyantspidser til tykke farver, grå blyant og viskelæder og lineal.
Sangbog
Musik: Instrument og blokfløjte
5. kl
Penalhus med blyanter, viskelæder, blyantspidser og mindst 12 tykke farveblyanter.
Fyldepen eller lignende skriveredskab til hovedfagshæfterne.
Sangbog
Lineal til matematik 30 cm
Musik: Instrument og blokfløjte
Cykel: Alle elever skal have en cykel samt en cykelhjelm/ eller seddel med godkendelse til kørsel uden cykelhjelm
6. kl
Penalhus med blyanter, viskelæder, blyantspidser og mindst 12 tykke farveblyanter.
Fyldepen eller lignende skriveredskab til hovedfagshæfterne.
Sangbog.
Musik: Instrument og blokfløjte
Cykel: Alle elever skal have en cykel samt en cykelhjelm.
Matematik:  Passer, Lineal 30 cm, vinkelmåler
Bevægelse: Idrætstøj (sommer og vinter), løbesko (et par indendørs og et par udendørs) og drikkedunk (ved langt hår også en hårelastik)
Tysk: Dansk-Tysk/Tysk-Dansk lommeordbog, forventes at eleverne har, og bruges resten af skolegangen.
Engelsk: Engelsk/dansk dansk/engelsk-ordbog (lommeordbøger)
7. -9.kl:
Penalhus med blyanter, viskelæder, blyantspidser og mindst 12 tykke farveblyanter.
Fyldepen eller lignende skriveredskab til hovedfagshæfterne.
Sangbog.
Computer: Det forventes, at alle har en bærbarcomputer eller en tablet med tastatur til undervisningen, som kan medbringes til undervisningen ved behov.
Musik: Instrument og blokfløjte
Cykel: Alle elever skal have en cykel samt en cykelhjelm/ eller seddel med godkendelse til kørsel uden cykelhjelm.
Matematik:  Passer, Lineal 30 cm, vinkelmåler, Lommeregnere (Texas TI-30)
Tysk: Dansk-Tysk/Tysk-Dansk lommeordbog, forventes det at have og bruges resten af skolegangen.
Engelsk: Engelsk/dansk dansk/engelsk-ordbog (lommeordbøger)
Bevægelse: Idrætstøj (sommer og vinter), løbesko (et par indendørs og et par udendørs) og drikkedunk  (ved langt hår også en hårelastik)

Computer
Fra 7.klassetrin bliver det et krav for aktiv skolegang, at eleverne anskaffer sig en computer, PC eller tablet (med tastatur) .

Gennem skolen får eleverne adgang til Officepakken via elevernes skolemail
Fra og med 7.klasse, kan eleverne forvente at skulle aflevere vekslende mellem digitale og analoge platforme.
Det er et læringsmål for skolen, at eleverne lærer at navigere flydende og problemfrit mellem digitale og analoge platforme ved endt 7. klassetrin.

8.4. Klasserejser og udflugter

Underskolen: Der arrangeres mindre ture i forbindelse med undervisningen. 

– 3. klasse tager børnene på høsttur, høsten hjembringes og bruges til høstfest og andet.

– 4. klasse tages på en emnetur hvor der opleves, hvorledes vikingerne levede og boede. Det kan være til vikinge-lejre i Bork, Lejre eller et andet sted.

– 5. klasse tager på en klasserejse med fokus på naturoplevelse. Det er ikke ualmindeligt at klassen tager på cykeltur eller  geografitur, 

– 6. klasse tager på mindre ture i Danmark

– 7. klasse tager klassen på en lidt mindre naturtur, fx kanotur eller ud og at ligge i shelter.

– 8. klasse er det tid til mindre ture i Danmark

– 9. klasse er der fokus på dannelsesrejse – ofte til andre europæiske byer ( Prag, Edinburgh, Dublin, Paris, mm)    

Disse rejser er en ekstra udgift for forældrene. Dog gør elever, lærere og forældre alt for at tjene penge til deres klassekasse i forbindelse med arrangementer på skolen m.v.

8.5. Forsikring
Skolen
Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt
af skolen.

Eleven og forældrene
Eleven / forældrene bærer selv risikoen for ulykkestilfælde, som
skolen ikke er ansvarlige overfor, f. eks. hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand. En sådan skade vil normalt være omfattet af en privat ulykkesforsikring, ligesom ødelagte bøger, mobiltelefoner og medbragt
tøj. Eleverne bærer desuden risikoen for ødelæggelse af skolens
løsøre, samt bygningen (f.eks. ruder). Dvs. Skolen sender en regning til forældrene, hvis eleverne ødelægger skolens inventar.

Vi anbefaler derfor , at elevernes forældre tegner en familie- og ulykkesforsikring.

8.6. Økonomi- Restancepolitik​
​Restancer må ikke opstå. Opstår der problemer med betaling, skal man straks kontakte skolens administration med henblik på en betalingsaftale.

Ved manglende betaling pr. den 10. i måneden, hvor indbetaling skal finde sted den 1. i måneden, fremsendes rykker til betaling inden for 8 dage. Derefter fremsendes, pr. den 20. i måneden, 2. rykker med gebyr på. kr. 100,00 og betalingsfrist på 8 dage.

Såfremt betaling stadig ikke er fremkommet til skolen efter 2. rykker vil skolen tage kontakt til den ansvarlige restancehaver, for at sørge for at betaling sker.

I tilfældet hvor restancen er 3 måneders betaling – og der ikke er truffet aftale med skolen om en evt. afdragsordning – vil betalingen blive inddrevet gennem skolens advokat.

8.7. For sen afhentning af børn i SFO og børnehaven Soria Moria

Børn skal hentes til tiden:

 • Børnehaven Soria moria lukker kl 16.30
 • SFO´en lukker kl 16.25

Sent afhentning registres, og du får besked herom via din mail.

1.mail og den 2.mail = påmindelse

3.mail= opkrævning af et gebyr 350 kroner

9. Fri fra skolen
Skolen anmoder om, at det kun er i begrænset omfang, at eleverne tages ud af skolen uden for skoleferierne, da det ofte er til gene for arbejdet med eleven og klassen. Når forældre vælger at lade deres barn få fri fra skole, er det forældrenes ansvar at sørge for, at barnet fagligt kan ”glide ind” i klassen igen.

Tilladelse op til 3 skoledage gives af klasselæreren, og mere end 3 dage indhentes tilladelse fra skoleledelsen.

a) Fritagelse fra fagtimerne
Som udgangspunkt kan man ikke blive fritaget for undervisningen. Dette gælder alle fag, også idræt og musikundrevisningen. På vores skole har alle fag den samme værdi.

Hvis der er tale om helbredsmæssige udfordringer/ sygdom kan der anmodes om en fritagelse.

Der er således tale om en tidsbegrænset fritagelse, som har en slutdato- medmindre der foreligger en lægeerklæring. For elever med fritagelse gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne.

Ved længere tids varighed kan der evt. laves aftale med skolelederen om anden udnyttelse af timerne.

b) Skal du rejse jorden rundt / udstationering
I følge friskoleloven skal familier, der fx skal bo i udlandet en periode og derefter ønsker at komme tilbage til skolen, udmelde børnene og siden indmelde dem igen. Der kan ikke gives en egentlig orlov, da skolen så forpligter sig til at varetage langdistance undervisning.

I følge friskoleloven kan elevens plads ikke holdes ved at betale skolepenge mens man er bortrejst.

Indmelding efter endt ophold ude er efter skolens normale optagelsesprocedure og afhænger af elevtallet i hver enkelt klasse.

Skolen er altid åben over for at finde den mest hensigtsmæssig løsning for alle parter.