Grundregler for fravær

Sygdom
Skolen skal altid modtage en hurtig meddelelse om elevenes fravær- dvs. klasselæreren kontaktes, når eleven er syg.
Skolen har undervisningspligt, og har derfor pligt til at føre protokol med elevernes fravær.
Kontakten mellem klasselæreren og forældrene er vigtig, fordi den er en forudsætning for hurtigt at kunne konstatere tilfælde, hvor barnet eventuelt har brug for hjemmeundervisning. Ordningen er således betryggende for såvel hjem som skole.
Konstateres der fravær på over 20 dage, vil skolen indkalde forældrene til en samtale med henblik på at undersøge baggrunden. Der skal således udarbejdes handleplan for familien, således at familien bedst kan støtte op om barnet og sikre en god skolegang. Udeblivelse fra mødet, eller manglende overholdelse af handleplanen, udløser en bekymringsskrivelse til kommunen.
Bemærk: Atypiske fraværsmønstre kan udløse en bekymringsskrivelse, hvis klasselæreren konstaterer en bekymring omkring barnets trivsel og udvikling.
Fri fra skolen
Skolen anmoder om, at det kun er i begrænset omfang, at eleverne tages ud af skolen uden for skoleferierne, da det ofte er til gene for arbejdet med eleven og klassen. Når forældre vælger at lade deres barn få fri fra skole, er det forældrenes ansvar at sørge for, at barnet fagligt kan ”glide ind” i klassen igen.
Tilladelse op til 3 skoledage gives af klasselæreren, og mere end 3 dage indhentes tilladelse fra skoleledelsen.
Fritagelse fra fagtimerne
Som udgangspunkt kan man ikke blive fritaget for undervisningen. Dette gælder alle fag, også idræt og musikundrevisningen. På vores skole har alle fag den samme værdi.
Hvis der er tale om helbredsmæssige udfordringer/ sygdom kan der anmodes om en fritagelse.
Der er således tale om en tidsbegrænset fritagelse, som har en slutdato- medmindre der foreligger en lægeerklæring. For elever med fritagelse gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne.
Ved længere tids varighed kan der evt. laves aftale med skolelederen om anden udnyttelse af timerne.
Skal du rejse jorden rundt / udstationering
I følge friskoleloven skal familier, der fx skal bo i udlandet en periode og derefter ønsker at komme tilbage til skolen, udmelde børnene og siden indmelde dem igen. Der kan ikke gives en egentlig orlov, da skolen så forpligter sig til at varetage langdistance undervisning.
I følge friskoleloven kan elevens plads ikke holdes ved at betale skolepenge mens man er bortrejst.
Indmelding efter endt ophold ude er efter skolens normale optagelsesprocedure og afhænger af elevtallet i hver enkelt klasse.
Skolen er altid åben over for at finde den mest hensigtsmæssig løsning for alle parter.